A brief history of the Soviet camera (1929-1991)

/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Kratkaya-istoriya-sovetskogo-fotoapparata-1929-1991.pdf